http://www.zo.utexas.edu/faculty/antisense/tree.pdf